Darmowa wysyłka krajowa od 200zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.wepeaceit-apparel.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 • 1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczą:
  • 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.wepeaceit-apparel.pl;
  • 2. Sprzedawca - WPI GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grojcu, adres: 32-615 Grojec, ul. Marii Radziwiłł 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000532964, REGON 123228080;
  • 3. Klient – użytkownik sklepu, a zarazem kontrahent sprzedawcy, którym może być jedynie konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a więc osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • 4. Towar/Towary – produkty znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedawcy;
  • 5. Zamówienie – dokument wystawiany przez Klienta w odpowiedzi na zaproszenie do zawarcia umowy;
  • 6. Sklep - sklep obsługiwany za pośrednictwem sieci Internet przez WPI GROUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, dostępny pod adresem www.wepeaceit-apparel.pl;
  • 7. umowa sprzedaży na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość , bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  • 8. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 ze zm.).
 • 2. Niniejszy regulamin określa tryb zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów będących w asortymencie Sklepu, w tym zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady i formy składania zamówień, zasady zawierania umowy sprzedaży, sposoby i koszty dostawy zamówionych towarów, sposoby zapłaty za zamówione towary, uprawnienia kupującego w zakresie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, procedurę składania i rozpatrywania reklamacji, zasady ochrony danych osobowych kupującego oraz inne prawa i obowiązki stron.
 • 3. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych w obrocie konsumenckim tzn. pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 • 4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF, na wybranym przez siebie nośniku.
 • 5. Informacje o Towarach w sklepie internetowym m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

§ 2
Zawarcie umowy sprzedaży

 • 1. Złożenie zamówienia przez Klienta w pierwszej kolejności wiąże się z koniecznością założenia konta użytkownika Sklepu (warunek konieczny). Konto użytkownika zakładane jest poprzez dokonanie rejestracji w bazie sklepu internetowego www.wepeaceit-apparel.pl.
 • 2. W celu złożenia zamówienia w Klient powinien:
  • 1) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie internetowego www.wepeaceit-apparel.pl, podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość; a następnie wybrać przycisk „dodaj do koszyka”;
  • 2) następnie wybrać przycisk „Pokaż koszyk”;
  • 3) następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta użytkownika, następnie użyć przycisku „Realizuj zamówienie”;
  • 4) następnie dokonać wyboru formy dostawy, najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz ewentualnie udzielić pozostałych przewidzianych zgód, następnie użyć przycisku „Realizuj zamówienie”;
  • 5) następnie wybrać sposób płatności, w zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi; dokonując niniejszej czynności Klient zatwierdza zamówienie oraz potwierdza wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy.
 • 3. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
 • 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych, w tym istniejący adres e-mail i numer telefonu. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
 • 5. Zatwierdzenie zamówienia stanowi ofertę Klienta w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, złożoną WPI GROUP Sp. z o.o. do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 • 6. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem oraz WPI GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Grojcu. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
 • 7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
  • a) dane zawarte w formularzu, w tym dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą;
  • b) dane zawarte w formularzu, w tym dane teleadresowe są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia;
  • b) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayPal/PayU lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie o którym mowa w § 4 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 • 8. Przed odmową realizacji zamówienia zostanie podjęta próba kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

§ 3
Dostawa i odbiór

 • 1. Towary dostarczane są firmą spedycyjną DPD Sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, z zastrzeżeniem, że realizowane są zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jaką jest przedpłata, rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania płatności (cena towaru oraz koszty przesyłki) na rachunku bankowym WPI GROUP Sp. z o.o.
 • 3. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, za wyjątkiem zamówienia przekraczającego określoną wartość w związku, z którą koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca (informacja o aktualnie obowiązującym limicie umieszona jest w „koszyku” podczas składania zamówienia). Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu. Tytułem kosztów wysyłki pobierane są opłaty w wysokości :
  • a) 14,00 zł – przy przedpłacie (zwykły przelew bankowy, przelew bankowy za pośrednictwem płatności elektronicznej PayPal/PayU);
  • b) 16,00 zł – przy płatności za pobraniem (płatność gotówką spedytorowi firmy kurierskiej);
  • c) 0,00 zł – w przypadku zamówienia przekraczającego określoną wartość, w związku z którą koszty przesyłki pokrywa Sprzedawcy.
 • 4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez odbierającego i kuriera.

§ 4
Ceny i metody płatności

 • 1. Informacja o cenie towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
 • 2.Ceny towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają VAT.
 • 3.Płatność za zamówiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta przez jedną z następujących metod:
  • a) płatność gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy przy odbiorze towaru (za pobraniem);
  • b) płatność zwykłym przelewem bankowym bezpośrednio na konto WPI GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Grojcu (przedpłata);
  • c) płatność przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayPal /PayU (przedpłata).
 • 4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty (metoda płatności b oraz c), brak otrzymania całości płatności (cena towaru oraz koszy przesyłki) na rachunek WPI GROUP Sp. z o.o. lub podmiotów pośredniczących w transakcji (PayPal./PayU) w terminie 4 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności.
 • 5. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Klienta dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.

§ 5
Rękojmia

 • 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, według reguł określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 • 2. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, natomiast wada prawna polega w szczególności na fakcie, że rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. Wobec powyższego reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju celowe lub przypadkowe uszkodzenia mechaniczne, w szczególności rozdarcia, przecięcia, zaciągnięcia, urwane guziki, oraz uszkodzenia wynikające ze złego użytkowania.
 • 3. Klient powinien złożyć reklamację z zachowaniem terminów i warunków określonych przepisami prawa.
 • 4. W celu złożenia reklamacji Klient powinien odesłać towar wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz dowodem zakupu na adres Sprzedawcy: WPI GROUP Sp. z o.o., ul Marii Radziwiłł 19, 32-615 Grojec z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie.
 • 5. W ciągu 14 dni liczonych od dnia dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem, Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Za zachowanie tego terminu uważa poinformowanie Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
 • 6. Na podstawie art. 560 i art. 561 w zw. z art. 556 Kodeksu Cywilnego, jeżeli towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia:
  • a) wymiana rzeczy na wolną od wad;
  • b) usunięcia wady; - chyba ze doprowadzenie rzeczy co do zgodności z umowa w sposób zaproponowany przez kupującego jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawce.
  • c) obniżenia ceny;
  • d) odstąpienia od umowy(jedynie gdy wada Towaru jest istotna); - chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 • 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 • 8.W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku spisania wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 • 9. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

 • 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Po upływie 14 dni prawo odstąpienia wygasa.
 • 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie. Oświadczenie należy przesłać na adres: WPI GROUP Sp. z o.o., ul. Marii Radziwiłł 19, 32-615 Grojec. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy ( załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), który zostanie dostarczony w wiadomości e-mail bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia.
 • 3. Do zachowania terminu o którym mowa w § 6 pkt 1, wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem.
 • 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Jednakże Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem. Klient odsyła rzecz wraz z paragonem fiskalnym oraz jeżeli nie zostało jeszcze wysłany oryginał formularza zwrotu lub jakiekolwiek innego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: WPI GROUP Sp. z o.o., ul Marii Radziwiłł 19, 32-615 Grojec.
 • 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (m.in. odesłanie, przekazanie, opakowanie). Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
 • 7. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonalność towaru Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenie korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.

§ 7
Ochrona danych osobowych

 • 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, z zm.) dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych - WPI GROUP Sp. z o. o. z siedzibą w Grojcu, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w ustawieniach na stronie „Twoje konto” w zakładce „Twoje dane osobiste”.
 • 2. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 • 3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym osobom, organom lub instytucjom (w tym organom wymiaru sprawiedliwości) tylko i wyłącznie w wypadkach, gdy wyraźnie nakazują to określone przepisy prawa. Ponadto dane osobowe Klienta są udostępniane podmiotom obsługującym wysyłkę towaru.
 • 4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie.
 • 5. WPI GROUP Sp. z o.o. może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

§ 8
Postanowienia końcowe

 • 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca w brzmieniu z dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sklep.
 • 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Kupujących korzystających ze Sklepu.
 • 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.
 • 4.Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  • a) dostęp do sieci Internet,
  • b) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  • c) posiadanie konta poczty elektronicznej.
 • 5. Do zawieranej pomiędzy stronami umowy sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • 6. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR). Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
 • 7. Koszty, które ponoszone są w związku z kontaktem telefonicznym określane są według stawek przez operatora Klienta. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych.
 • 8. Dane kontaktowe:

  WPI GROUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Marii Radziwiłł 19,
  32-615 Grojec
  tel. : +48 530 435 220
  e-mail: info@wepeaceit-apparel.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI TOWARU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji towaru)

Miejscowość, data

….................................................

WPI GROUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marii Radziwiłł 19,

32-615 Grojec,

tel. : +48 530 435 220 e-mail: info@wepeaceit-apparel.pl

Dane konsumenta:

Imię, nazwisko:

…..................................

Adres:

…................................

…..................................

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……............ towar jest wadliwy. Wada polega na …………………............................. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny żądam:

• wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1);

• nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1);

• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………........................................................../przekazem pocztowym na mój adres............................................................................................. *(art. 560 § 1);

• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ….....……...........…......... /przekazem pocztowym na mój adres......................................................* (art. 560 § 1).

Z poważaniem ………………………………….

(*)niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

WPI GROUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marii Radziwiłł 19,

32-615 Grojec,

tel. : +48 530 435 220

e-mail: info@wepeaceit-apparel.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)............................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)...........................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(ów)................................................................................................

Adres konsumenta( ów) .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) oraz data

.........................................................

(*)niepotrzebne skreślić


Produkt poprawnie dodany do koszyka
Ilość
Suma
0 produkty w Twoim koszyku. Jest jeden produkt w Twoim koszyku.
Kwota całkowita
Całkowity koszt wysyłki  To be determined
Suma
Kontynuuj zakupy Realizuj zamówienie